1. Các thao tác thực hiện:

Bước 1: Đục lỗ trang bị

Bước 2: Khảm Bảo Thạch tiêu hao bạc khóa

Bước 3: Chọn cấp và thuộc tính Bảo Thạch phù hợp

Bước 4: Tiến hành khảm nạm

Bước 5: Thăng cấp Bảo Thạch

Bước 6: Có thể gỡ để đổi Bảo Thạch

2. Nguyên liệu cần dùng

- Có 2 loại Bảo Thạch phổ thông và Đặc thù Bảo Thạch

+ Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ hay các hoạt động tính năng.

+ Mua Lễ Bao Phổ Phông Bảo Thạch và Lễ Bao Đặc Thù Bảo Thạch tại cửa hàng.

- Đục lỗ tiêu hao bạc khóa và Kim Cang Toản.