Đạo cụ chính cấp cao được hợp thành từ nhiều những đạo cụ nhỏ, đạo cụ nhỏ nhận được từ hoàn thành nhiệm vụ hoặc quy đổi trực tiếp.

1. Các thao tác thực hiện:

Bước 1: Chọn đạo cụ có thể hợp thành

Bước 2: Chọn hợp thành liên tục đến mức tối đa

2. Nguyên liệu cần dùng:

- Ngưng Sương Tinh Thạch: 

- Tàng Bảo Đồ Cao: Quy Bối + Trúc Giản + Bát Quái + Đan Sa + Thi Thảo

- Mồi Câu Ngư Nhị: Mồi Câu Ngư Nhị Phấn + Tinh Lực + Hoạt Lực 

- Túi Lương Nghĩa Quân: Thu Hoạch Trái Cây + Tinh Lực + Hoạt Lực + bạc khóa

- Ngũ Hành Tán: Ngũ Hành Tán không hoàn chỉnh + Tinh Lực + Hoạt Lực + bạc khóa