Bảo Thạch cấp cao được hợp thành từ nhiều Bảo Thạch cấp thấp, Bảo Thạch từ cấp 4 trở lên bắt buộc được hợp thành từ Bảo Thạch cấp 1,2,3, Bảo Thạch cấp 1,3 nhận được từ hoàn thành nhiệm vụ hoặc mua trực tiếp tại cửa hàng.

Dùng Bảo Thạch cấp cao để khảm nạm gia tăng cực mạnh Lực chiến và Tài phú.

1. Các thao tác thực hiện:

Bước 1: Chọn Bảo Thạch cần hợp thành

Bước 2: Chọn cấp Bảo Thạch

Bước 3: Chọn hợp thành liên tục đến mức tối đa hoặc chọn nhiều để nhanh hơn

2. Nguyên liệu cần dùng trực tiếp:

- Phổ thông Bảo Thạch: Phổ thông Bảo Thạch cấp 1,3 nhận thưởng hoặc mua trong shop.

- Đặc thù Bảo Thạch: Đặc thù Bảo Thạch cấp 1,3 nhận thưởng hoặc mua trong shop.