Với tính năng Ủy Thác, nhân sĩ có thể nhận được nhiều kinh nghiệm dù cho không online thông qua việc sử dụng Bạch Cầu Hoàn.

Điều kiện tham gia: Đẳng cấp >= 20

Mua các loại Bạch Câu Hoàn tại Cửa Hàng.