Mỗi ngày hoạt động, nhân sĩ đều cần thêm rất nhiều bạc khóa để mua thêm trang bị nâng cấp thuộc tính và kỹ năng nhân vật.

Rung cây tiền ở Vân Trung Trấn là một trong những tính năng nhận bạc khóa nhanh nhất.

Điều kiện tham gia đạt đến cấp 20, mỗi ngày có 5 lần rung cây miễn phí, mỗi tuần có tối đa 150 lần rung tiền, tỷ lệ bạo kích x5 hoặc x10.

Rung cây được bạc khóa tùy chọn. Đổi 10 nguyên bảo khóa nhận được 50.000 bạc khóa.