Nội dung cập nhật sau bảo trì định kỳ ngày 9/11

1. Đoàn Thị Kiếm:
- Lục Mạch Thần Kiếm: Tăng khoảng cách thi triển kỹ năng, tăng sát thương kỹ năng
- Giang Nam Bộ Pháp: Sửa lỗi hiệu ứng tăng tốc độ di chuyển chưa có tác dụng
- Kim Ngọc Mãn Đường: Tăng sát thương kỹ năng

2. Thúy Yên Đao: Tăng sát thương kỹ năng 

3. Thúy Yên Kiếm: Tăng sát thương kỹ năng 

4. Côn Lôn Kiếm: Tăng sát thương kỹ năng 

5. Võ Đang Khí: Tăng khoảng cách thi triển kỹ năng đồng thời tăng sát thương kỹ năng

6. Thiên Vương Thương: Tăng sát thương kỹ năng

7. Thiên Vương Chùy: Tăng sát thương kỹ năng

8. Tối ưu sửa lỗi 1 số nội dung.