Nội dung cập nhật sau bảo trì định kỳ ngày 16/11

1. Tối ưu và chỉnh sửa hiển thị 1 số hoạt động và tính năng ( không tăng giảm phần thưởng )
2. Điều chỉnh cơ chế phản sát thương của Thiếu Lâm ( sẽ tiếp tục điều chỉnh nếu chưa hoàn chỉnh )
3 Sửa lỗi kỹ năng Đoàn Thị Chỉ - Lăng Ba Vi Bộ
4. Cập nhật phần thưởng nhiệm vụ 20 - Thương Hội
5. Sửa lỗi hiển thị 1 số thông báo không chính xác.
6. Sửa lỗi tính năng Auto gặp vấn đề bất thường.
7. Update cơ chế "Bất tử" khi dịch chuyển ( chuyển bản đồ ) trong Chiến trường Tống Kim và Bạch Hổ Đường.