Nội dung cập nhật sau bảo trì định kỳ 23/11

1. Sửa lỗi và tối ưu giao diện 1 số hoạt động, tính năng.
2. Sữa lỗi kỹ năng Thí Nguyên Quyết của Đoàn Thị Chỉ
3. Sửa lỗi kỹ năng Từ Bi Quyết của Đoàn Thị Chỉ
4. Sửa lỗi kỹ năng Khô Vinh Thiện Công của Đoàn Thị Khí
5. Sửa lỗi kỹ năng Kinh Lôi Phá Thiên của Thiên Vương Thương