Nội dung cập nhật:
  1. Điều chỉnh, tăng phần thưởng 1 số hoạt động phụ bản và Boss.
  2. Mở bán cường hóa hồn tinh tại cửa hàng KNB
  3. Giang Hồ Đại Đạo (90 cấp,110 cấp )  thưởng bổ sung Cường Hóa Hồn Tinh.
  6. Bổ sung thưởng Thủ Hộ Giả Thiên Tầm Tháp
  7. Người chơi tử vong, điều chỉnh chi phí sử dụng KNB hồi sinh tại chỗ.
  8. Mở bán Từ Bi Tâm Kinh tại cửa hàng KNB khóa
  9. Thưởng kết thúc BOSS Võ Lâm Minh Chủ tăng thưởng Cường Hóa Hồn Tinh.