I.GIỚI THIỆU

Trang bị thú cưỡi bao gồm 3 loại: Yên Ngựa, Dây Cương và Bàn Đạp

Các trang bị sẽ có 4 loại phẩm chất lần lượt là: Thú Bì – Lam, Trầm Ngân – Tím, Xích Kim – Cam, Thải Phượng – Vàng, mỗi loại phẩm chất chỉ số thuộc tính trang bị sẽ khác nhau.

Trang bị thú cưỡi có thể tăng cấp bằng cách sử dụng “Huyền Hoàng Vẫn Thiết”, mỗi lần tăng cấp các thuộc tính của trang bị sẽ được tăng lên nhiều hay ít do phẩm chất của trang bị

Thú Bì – Lam: Có thể nâng cấp tối đa đạt level 10

Trầm Ngân – Tím: Có thể nâng cấp tối đa đạt level 15

Xích Kim – Cam: Có thể nâng cấp tối đa đạt level 18

Thải Phượng – Vàng: Có thể nâng cấp tối đa đạt level 21

YÊN NGỰA

Mỗi level cần 5 điểm để đạt 1 level

Sử dụng 1 Huyền Hoàng Vẫn Thiết sẽ nhận được 1-3 điểm nâng cấp

Bảng chỉ số thuộc tính

DÂY CƯƠNG

Mỗi level cần 25 điểm để đạt 1 level

Sử dụng 1 Huyền Hoàng Vẫn Thiết sẽ nhận được 1-3 điểm nâng cấp

Bảng chỉ số thuộc tính

BÀN ĐẠP

Mỗi level cần 200 điểm để đạt 1 level

Sử dụng 1 Huyền Hoàng Vẫn Thiết sẽ nhận được 1-3 điểm nâng cấp

Bảng chỉ số thuộc tính

II.CÁCH KIẾM

Các vị bằng hữu có thể sở hữu trang bị này thông qua sự kiện trong game hoặc săn Boss Thế Giới