Thiên Tầm Tháp mỗi 10 tầng có 1 Thủ Hộ Giả, có thể khiêu chiến Thủ Hộ Giả ở tháp đã qua.

Khiêu chiến thành công lập tức trở thành Thủ Hộ Giả.

1. Điều kiện tham gia:

- Đẳng cấp đạt đến 60 và Gia nhập môn phái, thành công đi hết 10 tầng tháp mới có thể khiêu chiến Thủ Hộ Giả của tháp đó.

- Mỗi ngày có tối đa 2 lần khiêu chiến, có thể tích lũy 4 lần.

- NPC: cá nhân đi tới gặp Nhạc Kha nhận nhiệm vụ.

 

2. Nội dung hoạt động:

Tới thiên tầm tháp, khiêu chiến Thủ Hộ Giả.

PK trực tiếp trên tháp.

Chiến thắng trở thành Thủ Hộ Giả, vinh hạng ngay trên tháp đã chiến thắng.

3. Phần thưởng: KNB Khóa, Bạc khóa