Phạm Tông Duẫn: Thiên tử có chiếu, sắc mệnh ta chờ tới đây tổ chức thi hương, tuyển chọn chi sĩ uyên bác vào kinh cận thánh.

1. Điều kiện:

Đẳng cấp đạt đến 30 cấp.

Thời gian báo danh: thứ 2 đến thứ 6: 12:30~13:00, 18:30~19:00

NPC liên quan: Đến gặp Phạm Tông Duẫn nhận nhiệm vụ.

2. Nội dung hoạt động:

Thi hương gồm 20 câu hỏi, mỗi câu 25s, có thể xóa câu trả lời sai hoặc nhân đôi điểm.

Thi hương đạt 1200 điểm được phép Thi Đình, tổ chức 1 lần 1 tuần vào cuối tuần.

Mỗi ngày tham gia tối đa 3 lần.

3. Phần Thưởng: Kinh nghiệm, Bạc khóa, Uy Danh, Trạng Nguyên