Ngựa chiến cả đời quan ải bắc, trừng ác dương thiện khiếu anh hào.

Gần đây đạo tặc có phần hung hăng ngang ngược, cướp sạch các thôn trang rồi lẩn trốn, thỉnh cầu các lộ anh hùng tiêu diệt chúng, hình bộ tất có trọng thưởng.

1. Điều kiện tham gia:

- Thời gian: cả ngày

- Đẳng cấp đạt đến 50.

- Mỗi ngày có tối đa 6 lần, có thể tích lũy 36 lần.

- Có thể cá nhân hoặc tổ đội thảo phạt.

- NPC: cá nhân hoặc tổ đội đi tới gặp Bộ Đầu Hình Bộ nhận nhiệm vụ.

2. Nội dung hoạt động:

Có thể nhận nhiệm vụ từng đẳng cấp 50,70,90 ...

Thực hiện nhiệm vụ hàng ngày: đi theo map và thảo phạt đạo tặc có tên trên bảng nhiệm vụ.

Mỗi lần nhận chỉ thảo phạt được 1 đạo tặc của 1 đẳng cấp. Muốn tiếp tục thảo phạt thì quay lại gặp Bộ Đầu Hình Bộ.

Vào cửa hàng có thể mua được Tẩy Tủy Kinh hoặc Võ Lâm Mật Tịch bằng Danh Bộ Lệnh. Nghiên cứu Tẩy Tủy Kinh và Võ Lâm Mật Tịch nhận được điểm Kỹ năng.

3. Phần thưởng: Kinh nghiệm, Danh Bộ lệnh, Huyền tinh, Quỳnh Ngọc Hoàn thường, Cảm Xuân Cầm-hiếm, Mảnh Khăn Vuông, Vũ Hoa Thạch, Linh Bích Nghiên.